Điều Khoản:

Khi upload Y-Image bạn cần chú ý:

Hình ảnh mang nội dung người lớn, Văn hóa phẩm đồi trụy.

Hình ảnh đi ngược lại thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Hình ảnh Chống phá và vi phạm pháp luật Việt Nam.

Tất cả hình sẽ được kiểm duyệt bởi đội ngũ điều hành, chúng tôi sẽ xóa khỏi server những hình quy phạm mà không
cần báo trước.

filegator
Config param max_filesize is bigger than php server setting: post_max_size = 8388608, upload_max_filesize = 2097152
Sign in